Information

Privacyverklaring

 Inleiding

Naar aanleiding van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Voerman Amersfoort B.V. haar privacybeleid onder de loep genomen en waar nodig aangepast aan de meest actuele regelgeving. Mede vanwege onze verantwoordingsplicht hebben wij ook een Privacystatement opgemaakt om u te informeren over ons privacybeleid.

 

Persoonsgegevens

Voerman Amersfoort B.V. verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Voerman Amersfoort B.V. gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Voerman Amersfoort B.V. alle aan haar beschikbaar gestelde, door de cliënt verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

 

Grondslag van de verwerking

Voerman Amersfoort B.V. moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze verordening is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de AVG volgt dat Voerman Amersfoort B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

 

Verantwoordelijke

Voerman Amersfoort B.V. is veelal de zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Echter in sommige gevallen is Voerman Amersfoort B.V. ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Voerman Amersfoort B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Voerman Amersfoort B.V. is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Voerman Amersfoort B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit hebben wij ook afgestemd met onze softwareleveranciers.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Voerman Amersfoort B.V. bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar conform de termijnen die volgen vanuit de geldende wet of beroepsregels. Nadat deze termijnen zijn verlopen, zullen uw gegevens gecontroleerd worden verwijderd.

 

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Voerman Amersfoort B.V. van u heeft verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wanneer u een klacht heeft op grond van de privacywetgeving, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Voerman Amersfoort B.V. via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Additional information